Kết quả khám sức khỏe định kỳ lần I năm học 2017-2018

TRẠM Y TẾ XÃ THẠCH THẮNG
TRƯỜNG MN THẠCH THẮNG
                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                        
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   
                                                               BẢNG TỒNG HỢP
                                    KẾT QUẢ KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ LẦN I
                                                          NĂM  HỌC: 2017 -2018   

TT Lớp  Tổng số học sinh của lớp Số học được khám sức khỏe       KẾT QUẢ KHÁM
Số nam Số nữ Sâu răng Viêm Amydal Viêm tai, mũi, họng
1 Lớp 5 Tuổi A 31 31 18 13 14 5 1
2 Lớp 5 Tuổi B 30 30 16 14 14 0 0
3 Lớp 5 Tuổi C 29 29 15 14 11 4  
4 Lớp 4 Tuổi A 38 38 23 15 10 9  
5 Lớp 4 Tuổi B 38 38 23 15 10 1 1
6 Lớp 3 Tuổi A 29 29 14 15 7 2 1
7 Lớp 3 Tuổi B 30 30 16 14 5 0 1
8 NT: 24-36 A 19 19 10 9 0 0 2
9 NT: 24-36 B 18 18 12 6 0 0 1
Tổng 262 262 147 115 71 21 7
Tỷ lệ %  
 
100%     27.1% 8.0% 2.7%
 
                                                                    Thạch Thắng, ngày 25  tháng 10 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Võ Thị Tân
XÁC NHẬN Y TẾ XÃ NGƯỜI TỔNG HỢP
 
 
 
 
Trần Thị Phương Bảo