TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Bộ máy tổ chức

Trường mầm non Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, tĩnh Hà Tĩnh có tổng số CB, GV, NV: 26, trong đó BCQL: 3, GV: 17; Nhận viên 6.